คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมฟังการบรรยาย และดูงานการประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   …

Read more

Strategic Planning Seminar on “Sustainable Development Goals”, Hall of Fame, …

Read more

ประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2559, ห้องประชุม D21 วิทยาเขตหัวหมาก

Pr_KM Workshop30Mar17

KM Workshop (Support Units), Salle D’ Expo, Hua Mak Campus. …

Read more